POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, s výnimkou ak:
  1. sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným e-mailom) na príslušnej adrese orders@sikk.store.
 4. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na našej internetovej stránke, ktorý môžete vyplniť a zaslať, spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na spoločnú adresu predávajúcich alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 5. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamačný poriadok webshopu
www.sikk.store

Kontaktné údaje predávajúceho:

SHOPS ON TOP s. r. o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4191/5
IČO: 51 953 021
DIČ: 2120843989
IČ DPH: SK2120843989
zap. v Obchodnomreg. Okresného súdu Trnava, vl.č. 43061/T
konateľ: Ing. Juraj Malý
e-mail: orders@sikk.store

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, 917 01 Trnava, Pekárska 23, SR

 1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) webshopu www.sikk.store, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky a popisujú spoluprácu medzi predávajúcim a kupujúcim, a to aj s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú. Tieto ustanovenia sa ale nevzťahujú na kupujúceho, ktorý sa v zmysle zákona nemôže považovať za spotrebiteľa, keďže nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Zodpovednosť za vady tovaru sa v prípade, ak v zmysle zákonných ustanovení nemôžeme hovoriť o spotrebiteľskej kúpnej zmluve sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle objednávku prostredníctvom spoločnej webovej stránky predávajúcich, obdrží (e-mailové) oznámenie o prijatí objednávky a uhradí kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadá objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu, príp. e-mailom potvrdí jednak akceptovanie cenovej ponuky konkrétneho predávajúceho, ale aj oboznámenie sa so „VOP“ vrátane tohto reklamačného protokolu.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľomje teda pre potreby tohto reklamačného poriadku fyzická osoba – nepodnikateľ. Právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti sa nepovažujú za spotrebiteľov. Spotrebiteľom nie je ani firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci rovnako ako ani právnické osoby nemajú nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a konkrétnym predávajúcim sa totiž riadi Obchodným zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.
 4. Predávajúci odporúča kupujúcemu oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a „VOP“ ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho zároveň kupujúci potvrdzuje aj oboznámenie sa s obsahom tohto reklamačného poriadku a samotným „VOP“.
 5. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä, nie však výlučne so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcich v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
 6. Ako  doklad  o  kúpe  vystavuje  predávajúci  ku  každému  zakúpenému  tovaru  faktúru. Ak nie je vystavený samostatný záručný list, faktúra slúži aj ako záručný list.
 7. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základeo bčianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s platnými právnymi predpismi SR štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú inak. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Konkrétny predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.
 8. Pokiaľ predávajúci zabezpečí pre potreby kupujúceho použitú vec, kupujúci a príslušný predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
 9. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (tzn. v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení) je záručná doba označovaná ako „záruka za akosť“ stanovená predávajúcimi na 12 mesiacov (slovom: dvanásť mesiacov).Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
 10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar ním predávaný má pri predaji stanoven úakosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Konkrétny predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 11. Záruka sa nevzťahuje:
  1. na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté;
  2. na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním a použitím;
  3. na poškodenia vzniknuté:
   1. mechanickým poškodením tovaru,
   2. používaním tovaru v nevhodných podmienkach,
   3. nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
   4. vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov;
  4. na uplatnenie reklamácie z rovnakého dôvodu, pre ktorý bola znížená cena tovaru.
 12. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci  povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 13. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúkne zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, tzn. aj tovar prijatý ako dar.
 14. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu spôsobom, ako túto sám prevzal. Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ konkrétnemu predávajúcemu (alebo ním určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok danému predávajúcemu (alebo ním určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s týmto predávajúcim  (alebo ním určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku.
 15. 15.  Pred uplatnením reklamácie predávajúci odporúča (nepodmienene), aby sa kupujúci pred samotným uplatnením reklamácie s  predávajúcim telefonicky alebo elektronicky skontaktoval, ktorý ho pre takýto prípad môže opätovne informovať o všetkých podstatných náležitostiach reklamácie a možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní reklamácie.
 16. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pre prípad uplatnenia reklamácie je možné využiť reklamačný formulár vypracovaný pre potreby oboch predávajúcich osobitne, ktoré sú dostupné na spoločnej webovej stránke predávajúcich. Kupujúci však tak môže urobiť aj iným spôsobom, pokiaľ ním zvolený spôsob reklamácie splní zákonom predpísané náležitosti.
 17. Záručná doba neplynie počas dobyvybavovania reklamácie. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje odobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. V prípade výmeny vadnej veci začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia novej veci odznova.
 18. Možnosti spotrebiteľa pri reklamácii tovaru:     
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Konkrétny predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  5. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  7. Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
  8. Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.
 19. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zpráv ustanovených v ods. 19 uplatní, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
  1. ihneď,
  2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 20. V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom spotrebiteľ tovar kúpil. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 21. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
 22. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa lehota určená podľa dní začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.
 23. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je pre takýto prípad povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 24. Ak spotrebiteľreklamáciu výrobku uplatnil po12 mesiacoch a  predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe (záručný servis), náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.
 25. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe podľa predchádzajúceho odseku, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je konkrétny predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
 26. Odborné posúdenie musí obsahovať:
  1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku (napríklad sériové či výrobné číslo),
  3. popis stavu výrobku,
  4. výsledok posúdenia,
  5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 27. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady, ako aj to, či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi v čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom. Daný predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenia reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
 28. Spotrebiteľ  je  povinný  poskytnúť predávajúcemu,  resp. subjektu odstraňujúcemu závadu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Spotrebiteľ je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady. Spotrebiteľ si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
 29. Žiadny zákon neukladá povinnosť predávajúcemu poskytnúť náhradný tovar spotrebiteľovi na dobu počas vybavovania reklamácie a predávajúci sa k tomu ani nezaväzujú.
 30. V prípade reklamácie fyzickou osobou-podnikateľom, resp. právnickou osobou (nie spotrebiteľom) sa uplatnenia ustanovenia § 411-441 Obchodného zákonníka v platnom znení.
 31. Predávajúci informuje kupujúceho o orgáne dozoru, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma opodstatnenosť reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

 1. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich – spotrebiteľov, že dňom 1. februára 2016 nadobudla účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcimi rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a konkrétnym predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Podľa § 11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, hodnota sporu však nutne musí prevyšovať sumu 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, tzn. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území Slovenskej republiky. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 2. Podanie návrhu na prísl. orgán oprávnený na alternatívne riešenie sporov nevylučuje možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v konkrétnom prípade Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi; email: ars@soi.sk, adr@soi.sk), kupujúci má však možnosť spor riešiť aj u iných subjektov – ich zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 4. Návrh na alternatívne riešenie sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy www.slovensko.sk.  
 5. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov – fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a (konkrétnym) predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 €. Predávajúci týmto zároveň informujú spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu predávajúceho (v závislosti od toho, s ktorým predávajúcim spotrebiteľ uzatvoril zmluvný vzťah): orders@sikk.store.

Znenie reklamačného poriadku je účinné od 01.11.2018