VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre nákup v internetovom obchode

www.sikk.store

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim podľa týchto VOP a kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej aj ako “zákon“).
 2. Na zmluvné vzťahy s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.sikk.store (ďalej aj „webshop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim podľa týchto VOP a kupujúcim. Uskutočnením objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
 4. Tieto VZP sú prístupné na stránke internetového obchodu v sekcii „Obchodné podmienky“  a sú platné a účinné odo dňa 01.11.2018 resp. od zverejnenia zmeny.

II. Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy vysvetlené v tomto odseku, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:
  1. Predávajúci znamená spoločnosť:
   1. SHOPS ON TOP s. r. o., so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4191/5, IČO: 51 953 021, DIČ: 2120843989, IČ DPH: SK2120843989, zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava, vl. č. 43061/T, konateľ: Ing. Juraj Malý, e-mail: orders@sikk.store, tel. 0905/819462;
  2. webshop znamená internetový obchod, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.sikk.store;
  3. Reklamačný poriadok znamená reklamačný poriadok pre nákup tovaru v internetovom obchode vydaný predávajúcimi za účelom informovania spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného vo webshope. Reklamačný poriadok je umiestnený na webovej stránke v  sekcii „Reklamačný poriadok“  a bol prijatý vo forme dodatku k týmto VOP;
  4. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na webshope, ktorú predávajúci ponúkajú k predaju prostredníctvom webshopu;
  5. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH;
  6. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s týmito VOP na tovar;
  7. Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na strane kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Webshop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže používať webshop len so súhlasom zákonného zástupcu;
  8. Objednávka znamená kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár;
  9. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim v závislosti a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar  do miesta určenia a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu vystavujúcemu faktúru za objednaný tovar kúpnu cenu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto VOP;
  10. Spotrebiteľská zmluva znamená každú kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci podľa týchto VOP so spotrebiteľom;
  11. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
  12. Zákon o ochrane osobných údajov znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“);
  13. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení, ako aj zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

III. Objednávanie Tovaru a postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy

 1. Objednávky sa uskutočňujú prostredníctvom stránky www.sikk.store.
 2. Tovar vo webshope je riadne označený názvom, jednotlivý tovar je kategorizovaný podľa kategórií na to určených, ako aj druhu ponúkaného tovaru.
 3. Akonáhle si kupujúci vyberie tovar, vrátane jeho farby, veľkosti a príp. ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „Do košíka“. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „Košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu webshopu.
 4. Pre uskutočnenie objednávky kupujúci nie je povinný sa registrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácií, takáto možnosť je len voliteľná. Registrácia však v zásade umožňuje kupujúcemu okrem iného prehliadať aj históriu svojich objednávok, aktuálny stav spracovávania objednávky a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené uskutočňovanie ďalších objednávok.
 5. V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v objednávke.
 6. Následne si kupujúci vyberie spôsob platby za objednaný tovar, spôsob dopravy objednaného tovaru a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný tovar. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej individuálnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, má kupujúci právo sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „obchodné podmienky“, pričom má právo rovnakým spôsobom sa oboznámiť so zásadami na ochranu osobných údajov kliknutím na odkaz „ochrana osobných údajov“. Odoslaním objednávky podľa ods. 8 tohto článku tejto VZP kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov.
 7. Ak si zákazník vybral ako spôsob platby bezhotovostnú platbu prevodom na účet, platba musí byť uskutočnená bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky. Do trvania realizácie objednávky sa nezapočítava obdobie, počas ktorej nie je pripísaná kúpna cena na účet konkrétneho predávajúceho na základe vystavenej faktúry.
 8. Objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom predávajúcemu. Proces záväzného objednania tovaru kupujúci zaháji kliknutím na ikonu „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Do tejto doby má kupujúci možnosť objednávku zrušiť tak, že preruší uskutočňovanie jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu tovaru a opustí webshop.
 9. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia od konkrétneho predávajúceho o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v užívateľskom účte kupujúceho, prípadne v objednávacom formulári. Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy.
 10. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte (v objednávacom formulári) kupujúceho v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s objednávkou a/alebo s kúpnou zmluvou.
 11. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. V prípade ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo na strane kupujúceho, je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 12. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom webshopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a predávajúci si v tejto súvislosti neúčtujú žiadne ďalšie poplatky.
 13. Objednávka, potvrdená predávajúcim je archivovaná predávajúcim a je kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu.
 14. Ponuka tovaru a jej zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia vo webshope. Na kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

IV. Kúpna cena

 1. Ceny uvedené vo webshope sú uvedené v EUR alebo HUF a zahŕňajú DPH, nakoľko predávajúci je platcom DPH.
 2. Ceny výrobkov neobsahujú prepravné či iné náklady, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby a dopravy.
 3. Kúpna cena je uvedená vo webshope pri tovare v čase uskutočnenia objednávky, v objednávke a v potvrdení objednávky. Takáto kúpna cena nebude po potvrdení objednávky zo strany konkrétneho predávajúceho zmenená, a to ani v prípade, že zo strany tohto predávajúceho dôjde následne k úprave kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Na kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

V. Platobné podmienky

 1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR/HUF.
 2. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia kúpnej ceny:
  1. na dobierku pri zvolení varianty dopravy „dobierka“, a 
  2. kartou prostredníctvom platobnej brány.
 3. Zvolený spôsob zaplatenia kúpnej ceny je po uskutočnení objednávky možné meniť iba so súhlasom predávajúceho. UPOZORNENIE! Webshop nikdy neposiela kupujúcemu informáciu, že sa zmenilo číslo účtu na platbu objednávky. Ak kupujúci obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu: orders@sikk.store
 4. Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar mu bude zo strany predávajúceho zaslaná až spoločne s objednaným tovarom.

VI. Dostupnosť objednaného tovaru

 1. Tovar ponúkaný vo webshope je dostupný podľa skladových zásob predávajúceho, pričom otázka dostupnosti je vyznačená pri konkrétnom tovare spolu s príp. orientačnou dobou dodania tovaru pri tovaroch na objednávku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (osobitne v prípade interiérových dverí).
 2. V ojedinelých prípadoch spôsobených nemožnosťou uskutočnenia objednávky zo strany výrobcu, môže byť tovar trvalo nedostupný. V prípade, ak tovar nie je dostupný, alebo objednávka nemôže byť z rôznych dôvodov spracovaná, bude zákazník informovaný bez zbytočného odkladu o možných riešeniach e-mailom, alebo telefonicky, pričom však kupujúci nie je povinný takúto „náhradnú“ ponuku prijať.

VII. Dodacie podmienky

 1. Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava.
 2. Pri uskutočňovaní objednávky si kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného tovaru:
  1. dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke;
  2. osobný odber na výdajným miestach prepravcu.
 3. V prípade ak si kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný tovar na dobierku a konkrétny predávajúci disponuje objednaným tovarom na sklade, odošle kupujúcemu objednaný tovar do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (v prípade zvolenia platby bezhotovostným bankovým prevodom, od pripísania kúpnej ceny na účet daného predávajúceho). Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov alebo špeciálnych kampaní.
 4. Pre tovar, ktorý sa nenachádza na sklade u konkrétneho predávajúceho sa uplatní osobitná lehota, ktorého dĺžka je maximálne 30 dní. Po uplynutí takto stanovenej lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. Faktúra(y) je (sú) v originály priložená(é) k zasielanému tovaru. Predávajúci nezodpovedajú za nesprávne údaje zadané kupujúcim.
 6. Tovar je zvyčajne doručený do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je kupujúci informovaný e-mailom, príp. podľa možností prepravnej spoločnosti aj sms správou.
 7. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušiteľnosť obalu, počet balíkov a pod. a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Faktúra(y), ktorá(é) je(sú) priložená(é) vždy do zásielky slúži(a) zároveň aj ako dodací(ie) list(y). POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

VIII. Záruka a servis

 1. Predávajúci poskytujú záruku na nimi predávaný tovar v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo po dobu, ktorá je uvedená v záručnom liste, ktorá však nesmie byť kratšia, ako zákonná záručná doba. Ak nie je na internetovej stránke predávajúcich alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napr. úderom blesku, ohňom či vodou a pod. alebo pôsobením iných neštandardných javov.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
  1. odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi prepravnou spoločnosťou na adresu predávajúceho: • SHOPS ON TOP s.r.o., so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4191/5, Slovenská republika.
 4. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady.
 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie kúpnej zmluvy dohodou

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva (tzn. z dôvodov na strane výrobcu alebo dizajnéra) a v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene uvedenej pre tovar na webshope (tzn. ak je kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
 2. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie kupujúcemu. Predávajúci je oprávnení samostatne, nezávisle pre takýto prípad požadovať od kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného tovaru.
 3. V prípade ak si kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny kartou prostredníctvom platobnej brány, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak neobdrží od kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do 3 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Za platné odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení kupujúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte alebo objednávke.
 5. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť objednávku do 24 hodín od okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy, a to odoslaním písomného oznámenia o zrušení objednávky predávajúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu: orders@sikk.store.
 6. Od okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy až do okamžiku odoslania objednaného tovaru, ktorý sa nachádza u konkrétneho predávajúceho na sklade je kupujúci oprávnený požiadať tohto predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v ods. 5 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte alebo objednávke. Ku zrušeniu kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamžiku, keď kupujúci obdrží od predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pre tento účel je spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na internetovej stránke prevádzkovanej predávajúcim. Vyplnený formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ odoslať konkrétnemu predávajúcemu elektronicky prostredníctvom e- mailu na emailovú adresu predávajúceho v naskenovanej forme (s tým, že bez zbytočného odkladu vráti aj dodaný tovar) –predávajúci v takomto prípade bez zbytočného odkladu poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o obdržaní takéhoto odstúpenia a zaplatenú kúpnu cenu vráti až po obdržaní dodaného tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle konkrétnemu predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v ods. 1 tohto článku.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Pri odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať zakúpený tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený tovar danému predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať tomuto predávajúcemu, ktorý predmetný tovar dodal, prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra alebo odovzdať zakúpený tovar na adrese podnikania alebo na vopred dohodnutom mieste. Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol zaslaný spotrebiteľom formou dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania sa s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného tovaru konkrétnemu predávajúcemu znáša pre takýto prípad spotrebiteľ.
 5. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu na vrátenie tovaru konkrétnemu predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci a spotrebiteľ sa pri uzavretí kúpnej zmluvy dohodli na tom, že predávajúci je oprávnený vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu:
  1. bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa uvedený v odstúpení od kúpnej zmluvy, alebo
  2. na účet, ktorý kupujúci uvedie príslušnému predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  3. a v prípade, ak ani jedna z predchádzajúcich možností nie je možná, prostredníctvom poštovej poukážky na adresu kupujúceho uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo v objednávke; to všetko bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.
 7. Kontaktné údaje predávajúceho pre uplatnenie odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú: SHOPS ON TOP s.r.o., so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4191/5, Slovenská republika.

XI. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar v čase prevzatia kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy  a že nemá právne vady.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.
 3. Za vadu objednaného tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 5. V prípade výskytu vady na objednanom tovare má kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu doručený čistý, suchý (tzn. materiál, z ktorého je vyhotovený tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.
 6. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na tovar je 24 mesiacov.
 7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – faktúra.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 9. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u  predávajúceho písomne vlastnoručne podpísanou reklamáciou, ktorá obsahuje osobné údaje kupujúceho, opis predpokladanej vady tovaru, a ostatné potrebné informácie k vybaveniu reklamácie. K takejto reklamácii sa taktiež predkladá aj zakúpený tovar a doklad o kúpe. Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol zaslaný kupujúcim na dobierku.
 10. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie. Potvrdenie odošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií.
 11. V prípade ak bude reklamácia zo  strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti kupujúcemu poštovné.
 12. Reklamácia je vybavená  ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia kupujúcemu alebo  odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 13. V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny tovaru, táto bude kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený v reklamačnom formulári resp. v objednávke tovaru.  V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú v reklamačnom formulári, resp. v objednávke tovaru. 
 14. Pre úpravu zodpovednosti za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

XII. Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom v zmysle § 18  Zákona o ochrane spotrebiteľa

 1. Predávajúci pre potreby reklamácie prijal reklamačný poriadok ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 2. Poučenie spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitného predpisu (ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení):
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Konkrétny predávajúci je v takomto prípade povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Spotrebiteľ sa má právo pri uplatnení reklamácie rozhodnúť, ktoré z práv uvedených v prechádzajúcom odseku  uplatňuje a na základe toho určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte či v objednávke kupujúceho.
 6. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci  poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 7. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe (záručný servis), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša príslušný predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 8. Ak spotrebiteľ požiadavkou o vypracovanie odborného posudku osloví autoritu mimo rámca predchádzajúceho odseku, a teda znalca, autorizovanú alebo notifikovanú osobu podľa vlastného uváženia, znáša náklady vypracovania takéhoto odborného ohodnotenia. Ak spotrebiteľ takýmto odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný pre takýto prípad spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia novej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený konkrétny predávajúci zamietnuť.
 9. V prípade, ak bude reklamácia zo  strany konkrétneho predávajúceho uznaná, predávajúci vráti spotrebiteľovi poštovné.

XIII. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť objednávku do 24 hodín od okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy, a to odoslaním písomného oznámenia o zrušení objednávky predávajúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu orders@sikk.store.

XIV. Ochrana osobných údajov

 1. Úroveň ochrany osobných údajov prevádzkovatelia deklarujú spoločne v dokumente „Ochrana osobných údajov“.
 2. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov predávajúcimi v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.
 3. Pri registrácií vo webshope, resp. pred uskutočnením objednávky môže kupujúci udeliť predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely do času kým písomne neoznámi odvolanie svojho súhlasu. V prípade ak kupujúci udelí predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, súhlasí so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spôsobom uvedeným v tomto článku. V prípade, že kupujúci v priebehu uskutočňovania objednávky poskytne  svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely predávajúci mu môže v budúcnosti zasielať obchodné ponuky, newslettre a informácie o akciách  na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v registračnom formulári/užívateľskom účte alebo objednávke. Tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti  na e-mailovú adresu predávajúceho. O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude kupujúci informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 4. Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovatelia získali osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.
 5. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu v rámci členských štátov Európskej únie.
 6. Identifikačné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku II týchto VOP.
 7. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:
  • meno a priezvisko*,
  • fakturačná adresa trvalého pobytu v rozsahu ulica a číslo, mesto, PSČ, štát*,
  • telefónne číslo*, 
  • e-mailová  adresa*,
  • adresa pre doručovanie (ak je iná ako kontaktná adresa);
  • pokiaľ objednáva spoločnosť, poskytujú sa údaje aj o spoločnosti v rozsahu:
  • názov spoločnosti,
  • IČO,
  • IČ DPH,
  • meno a priezvisko*,
  • fakturačná adresa sídla v rozsahu ulica a číslo, mesto, PSČ, štát*,
  • telefónne číslo*, 
  • e-mailová  adresa*,
  • adresa pre doručovanie (ak je iná ako kontaktná adresa),
  • pričom v oboch prípadoch označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.
 8. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na marketingové účely opísané v ods. 3. tohto článku – vytváranie databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 9. Osobné údaje predávajúci nezverejnia a neposkytnú tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru – kuriérskej spoločnosti alebo inej zasielateľskej spoločnosti príp. takej osobe, ktorá bude zabezpečovať platobný styk v súvislosti s kúpnou zmluvou, či vedenie účtovníctva prevádzkovateľa. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.
 10. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (zamestnancami predávajúcich) a automatickým spôsobom (zamestnancami predávajúcich).
 11. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov v platnom znení najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
  1. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
  9. namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 12. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sikk.store.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a pod..
 5. Zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na dobu určitú, do faktického odovzdania objednaného tovaru a súčasného zaplatenia celkovej výšky kúpnej ceny, čo ale nemá vplyv na nároky predávajúceho a kupujúcich vyplývajúcich z prípadných nárokov z nej vyplývajúcich.
 6. Orgánom dozoru v danom prípade je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, 917 01 Trnava, Trhová 2, SR, tel. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.
 7. Prípadné spory medzi konkrétnym predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia [●] www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy orders@sikk.store pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.

V Dunajskej Strede, dňa 01.11.2018